Dion Platform operon në Shqipëri prej 10 vitesh duke ofruar me qera pajisje ngritëse si: vinça me kosh, të montuara në kamion ose vetëlëvizësese, platforma/vinça me varje, kamionë me vinç të tonazheve të ndryshme, për institucionet publike, kompanitë private dhe individë. Gama e madhe dhe e larmishme e mjeteve ju lejon të punoni në mënyrë të sigurtë në çdo situatë dhe kushte të kantiereve.

Stafi i specializuar është në dispozicion për të bere inspektimin dhe të rekomandojë mjetet më të përshtatshme për një ekzekutim të sigurte dhe efektiv të ndërhyrjes në vendin e punës.